Aktualności

 

„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Moja wiedza, mą drogą do sukcesu

Minęły już trzy miesiące od rozpoczęcia projektu: „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Czas na krótkie podsumowanie naszej pracy. W ramach rozwoju kompetencji kluczowych dokonana została rekrutacja 140 uczniów technikum do projektu. Odbyło się 268 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki. Są to zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań. Dokonano rekrutacji 40 nauczycieli do projektu. Odbyły się trzy kursy doskonalące dla nauczycieli (w sumie 26 godzin). Zatrudniono nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów (w sumie 21 nauczycieli prowadzi zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań). Doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne. W sumie doradztwem edukacyjno-zawodowym objęto 140 uczniów a indywidualnym 120 uczniów. Zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne na łączną sumę 21 249 zł. Wyposażono pracownię komputerową ICT na sumę 113 583,9 zł. oraz pracownię przyrodniczą na sumę 35 243,91 zł. Całkowita wartość projektu to 553512,50 zł.

W najbliższym czasie planujemy dalsze wyposażenie pracowni przyrodniczej, realizację zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych dla 140 uczniów (w sumie 139 grup), kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz dalsze prowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego – grupowego i indywidualnego.

Mamy nadzieję, że nasza praca przyniesie oczekiwane efekty w postaci wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

Aneta Wąsek-Powrózek

   

Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

Dyrekcja szkoły zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w realizacji projektu, którego przedmiotem jest
organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających oraz kół zainteresowań dla uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach umowy o pracę w roku szkolnym 2017/2018 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dydaktyczno- rozwijających z zakresu matematyki, geografii, chemii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, informatyki oraz kół: matematycznych, przyrodniczych, językowych, programistycznych dla uczniów I-IV Technikum Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 12.2 „Kształcenie ogólne.

 1. Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

data zamieszczenia: 26-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
dostawa: Odczynników i substancji chemicznych do wyposażenia pracowni przyrodniczej,
Sprzętu niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/obserwacji,
Podstawowego wyposażenia pracowni przyrodniczej, Pomocy dydaktycznych
do Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim” w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Informacje o ogłoszeniu
  1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.1
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.2
  3. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.3
  4. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.4
  5. Formularz ofertowy
  6. Formularz cenowy - Zadanie nr.1
  7. Formularz cenowy - Zadanie nr.2
  8. Formularz cenowy - Zadanie nr.3
  9. Formularz cenowy - Zadanie nr.4
  10. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  11. Wzór umowy
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 25-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim – 4 części w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne warunki zamówieniawraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 25-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Zapytanie ofertowe
  1. Szczegółowy Opis i specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
  2. Oferta cenowa
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
  4. Wzór umowy
 2. Informacja z Otwarcia ofert
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
dostawa sprzętu informatycznego do pracowni ITC oraz dostawa klimatyzatora do pracowni ITC do Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu "Moja wiedza, mą drogą do sukcesu"

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.1
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.2
  3. Formularz ofertowy
  4. Formularz cenowy
  5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  6. Wzór umowy
 3. Pytania i odpowiedzi:
  1. Pytania nr 1 - Odpowiedzi nr 1
 4. Informacja z Otwarcia ofert
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz