Aktualności

   

Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

Dyrekcja szkoły zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli do udziału w realizacji projektu, którego przedmiotem jest
organizacja i przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających oraz kół zainteresowań dla uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach umowy o pracę w roku szkolnym 2017/2018 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dydaktyczno- rozwijających z zakresu matematyki, geografii, chemii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, informatyki oraz kół: matematycznych, przyrodniczych, językowych, programistycznych dla uczniów I-IV Technikum Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 12.2 „Kształcenie ogólne.

 1. Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

data zamieszczenia: 26-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
dostawa: Odczynników i substancji chemicznych do wyposażenia pracowni przyrodniczej,
Sprzętu niezbędnego do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/obserwacji,
Podstawowego wyposażenia pracowni przyrodniczej, Pomocy dydaktycznych
do Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim” w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Informacje o ogłoszeniu
  1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.1
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.2
  3. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.3
  4. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.4
  5. Formularz ofertowy
  6. Formularz cenowy - Zadanie nr.1
  7. Formularz cenowy - Zadanie nr.2
  8. Formularz cenowy - Zadanie nr.3
  9. Formularz cenowy - Zadanie nr.4
  10. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  11. Wzór umowy
 2. Informacja z otwarcia ofert
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 25-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim – 4 części w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne warunki zamówieniawraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 25-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć z podniesienia kompetencji kluczowych w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Zapytanie ofertowe
  1. Szczegółowy Opis i specyfikacja Przedmiotu Zamówienia
  2. Oferta cenowa
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym
  4. Wzór umowy
 2. Informacja z Otwarcia ofert
 3. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

 1. Ogłoszenie
 2. Istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami
  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
  5. Wzór informacji o tym, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej
  6. Wzór Formularza Ofertowego
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego przedmiotem jest
dostawa sprzętu informatycznego do pracowni ITC oraz dostawa klimatyzatora do pracowni ITC do Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim w ramach projektu "Moja wiedza, mą drogą do sukcesu"

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  1. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.1
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia - Zadanie nr.2
  3. Formularz ofertowy
  4. Formularz cenowy
  5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  6. Wzór umowy
 3. Pytania i odpowiedzi:
  1. Pytania nr 1 - Odpowiedzi nr 1
 4. Informacja z Otwarcia ofert
 5. Zawiadomienie o wyborze oferty

data zamieszczenia: 21-09-2017

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz